Giáo Dục

Protech giúp tư vấn & xây dựng hệ thống AV phục vụ cho việc giảng dạy: hệ thống máy chiếu, màn chiếu, âm thanh phòng học, âm thanh thông báo, và xa hơn là hệ thống tương tác trong giảng dạy như AR, VR, MR, XR, Mapping, quản lý phòng học tự động.1