Truyền Thông

Ở mảng truyền hình, Protech tham gia vào việc xây dựng phim trường, phòng thu, hệ thống truyền dẫn, máy phát thanh, máy phát hình, xe truyền hình lưu động, phòng thu lưu động, phát thanh IP hóa và phân phối các thiết bị truyền hình.1